ตัวอักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers (PC54504)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information and Communication Technology for Teachers

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสานสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

การบ้าน


ให้นักศึกษาหาความหมายตามหัวข้อที่กำหนดให้ ซึ่งหัวข้อบทความมีดังนี้
1.ประวัติของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
4.เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
5.เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำหรับพลศึกษา / ชีววิทยา

โดยใส่รายละเอียดต่างๆ ดังนี้
- เนื้้อหาบทความ
- รูปภาพประกอบบทความ
- วิดีโิอประกอบบทความ
- แทรกการข้ามบทความ
- ลิงค์แล่งอ้างอิงค้นคว้า
- ทำลงใน Blog ของรายวิชา PC54504

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น