ตัวอักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers (PC54504)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information and Communication Technology for Teachers

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสานสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

จัดการบล็อกความรู้ต่างๆ

คำสั่ง ให้นักศึกษาตกแต่งบล็อกต่างๆให้เสร็จสมบูรณ์


และใส่เนื้อหารายละเอียดBlog ของแต่ละ Blog ดังต่อไปนี้

1. Blogหลัก ตกแต่งบล็อกให้เรียบร้อยสมบูรณ์

2. Blogรายวิชา pc54504 จัดการใส่เนื้อหา และตกแต่งบล็อกให้เรียบร้อยสมบูรณ์ตามที่เคยมอบหมายไว้
และเพิ่มบทความคือ ให้ใส่ "คำอธิบายรายวิชา" ลงในบล็อกด้วย 


3. Blog(วิชาเอก )
- พลศึกษา ให้หาหัวข้อประเภทกีฬาที่ชื่นชอบ และนำเนื้อหาลงใบบทความให้สมบูรณ์ โดยแบ่งเป็นหัวข้อละ 1 บทความ ซึ่งไม่ต่ำกว่า 4 บทความ พร้อมรูปภาพประกอบ VDOที่เหมาะสมกับเนื้อหา พร้อมแหล่งอ้างอิง และตกแต่ง(Gadget)ให้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ชีววิทยา/คณิตศาสตร์ ให้หาหัวข้อชื่นชอบในวิชาเอกของตัวเอง และนำเนื้อหาลงใบบทความให้สมบูรณ์ โดยแบ่งเป็นหัวข้อละ 1 บทความ ซึ่งไม่ต่ำกว่า 4 บทความ พร้อมรูปภาพประกอบ VDOที่เหมาะสมกับเนื้อหา พร้อมแหล่งอ้างอิง และตกแต่ง(Gadget)ให้เรียบร้อยสมบูรณ์

 4. Blogกิจกรรม ให้ใส่รูปภาพกิจกรรม พร้อมบอกรายละเอียดของกิจกรรมด้วย เช่น กิจกรรมอะไร... ทำอะไร.. ที่ไหน... และตกแต่ง(Gadget)ให้เรียบร้อยสมบูรณ์

5. Blogคุณธรรมจริยธรรม ให้ใส่บทความ ไม่ต่ำกว่า 3 บทความ ตามหัวข้อดังนี้ จริยธรรมคุณธรรมความเป็นครู, ประเพณีวัฒนธรรมไทย, วันสำคัญของไทย พร้อมใส่รูปภาพ แหล่งที่มาของบทคตวาม และตกแต่ง(Gadget)ให้เรียบร้อยสมบูรณ์

6.Blogส่วนตัว ให้ใส่บทความ ไม่ต่ำกว่า 3 บทความ ตามที่สนใจพร้อมทั้งตกแต่ง(Gadget)ให้เรียบร้อยสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น