ตัวอักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers (PC54504)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information and Communication Technology for Teachers

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสานสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ส่งBlogวันสุดท้าย


ส่งBlog วันสุดท้าย ไม่เกิน เสาร์ที่ 16 ก.พ. 56 เวลา 12.00 น.
สามารถดูคะแนนเก็บ หลังจากวันพุธที่ 20 ก.พ. 56 

รายงานและการนำเสนอ


หัวข้อรายงาน
1.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์
4.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
5.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ช่วงวันที่นำเสนอ
- วิชาเอกชีววิทยา ม.1, ม.2 /รายงาน+Present พฤหัส 7 ก.พ. 56
- วิชาพลศึกษา ม.1, ม.2 /รายงาน+Present อังคาร 12 ก.พ. 56


จัดการบล็อกความรู้ต่างๆ

คำสั่ง ให้นักศึกษาตกแต่งบล็อกต่างๆให้เสร็จสมบูรณ์


และใส่เนื้อหารายละเอียดBlog ของแต่ละ Blog ดังต่อไปนี้

1. Blogหลัก ตกแต่งบล็อกให้เรียบร้อยสมบูรณ์

2. Blogรายวิชา pc54504 จัดการใส่เนื้อหา และตกแต่งบล็อกให้เรียบร้อยสมบูรณ์ตามที่เคยมอบหมายไว้
และเพิ่มบทความคือ ให้ใส่ "คำอธิบายรายวิชา" ลงในบล็อกด้วย 

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

การบ้าน


ให้นักศึกษาหาความหมายตามหัวข้อที่กำหนดให้ ซึ่งหัวข้อบทความมีดังนี้
1.ประวัติของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
4.เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
5.เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำหรับพลศึกษา / ชีววิทยา

โดยใส่รายละเอียดต่างๆ ดังนี้
- เนื้้อหาบทความ
- รูปภาพประกอบบทความ
- วิดีโิอประกอบบทความ
- แทรกการข้ามบทความ
- ลิงค์แล่งอ้างอิงค้นคว้า
- ทำลงใน Blog ของรายวิชา PC54504

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้